Dokumenty do przyjęcia – Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny

Kompletny wniosek zawiera:

•       Wniosek o przyjęcie do zakładu – POBIERZ
•       Wywiad pielęgniarski – wypełnia pielęgniarka, zaświadczenie lekarskie – wypełnia lekarz kierujący – POBIERZ
•       Skierowanie do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego psychiatrycznego – wypełnia lekarz kierujący – POBIERZ
•       Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego (ocena samodzielności wg skali Barthel) – wypełnia pielęgniarka oraz lekarz ubezpieczenia zdrowotnego – POBIERZ
•       Zgodę świadczeniobiorcy na potrącanie 70% dochodów za pobyt w SPZPO w Krynkach  (koszt wyżywienia i zakwaterowania) – POBIERZ
•       Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu świadczeniobiorcy kserokopia (aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego o wysokości emerytury/renty, decyzja o przyznaniu zasiłku stałego itp.),
•       W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej należy załączyć: (postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu, postanowienie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego),
•       Inne dokumenty uprawniające do przyjęcia poza kolejnością (np. ksero orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym, ksero Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi i Zasłużonego  Dawcy Przeszczepu)

LISTA RZECZY, KTÓRE PACJENT POWINIEN POSIADAĆ PRZY PRZYJĘCIU DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZEGO W KRYNKACH- POBIERZ

Komentowanie jest wyłączone.