Rada Społeczna SPZPO w Krynkach

W Samodzielnym Publicznym Zakładzie Pielęgnacyjno – Opiekuńczym w Krynkach zgodnie z Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej  działa rada społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego a także doradczym kierownika.

W Skład Rady Społecznej wchodzą następujące osoby:
Przewodnicząca:  Anna Marta Aniśkiewicz
Członkowie:
Mieczysława Nartowicz – przedstawiciel Wojewody Podlaskiego
Elżbieta Czeremcha – przedstawiciel Powiatu Sokólskiego
Jolanta Gudalewska – przedstawicel Powiatu Sokólskiego 
Aleksy Oleksza – przedstawiciel Powiatu Sokólskiego

Do zadań rady społecznej należy:
1) przedstawianie podmiotowi tworzącemu wniosków i opinii w sprawach:
a) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
b) związanych z przekształceniem lub likwidacją, rozszerzeniem lub ograniczeniem działalności,
c) przyznawania kierownikowi nagród,
d) rozwiązania stosunku pracy lub umowy cywilnoprawnej z kierownikiem;
2) przedstawianie kierownikowi wniosków i opinii w sprawach:
a) planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
b) rocznego sprawozdania z planu finansowego, w tym planu inwestycyjnego,
c) kredytów bankowych lub dotacji,
d) podziału zysku,
e) zbycia aktywów trwałych oraz zakupu lub przyjęcia darowizny nowej aparatury i sprzętu medycznego,
f) regulaminu organizacyjnego;
3) dokonywanie okresowych analiz skarg i wniosków wnoszonych przez pacjentów, z wyłączeniem spraw podlegających nadzorowi medycznemu;
4) opiniowanie wniosku w sprawie czasowego zaprzestania działalności leczniczej;
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie i statucie

Komentowanie jest wyłączone.